0
Работилница на тема „Ангажиране на гражданското общество, бизнеса и администрацията в преодоляване на проблемите на обезлюдяването и младежката безработица”

На 18.03.2016 г. в гр. Ловеч се проведе работилница на тема „Ангажиране на гражданското общество, бизнеса и администрацията в преодоляване на проблемите на обезлюдяването и младежката безработица”.

Работилницата е част от серията работилници, организирани в рамките на проект: Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

Целта на работилницата бе да представи направеното в рамките на проекта картографиране на създаващата се партньорска мрежа, което е много важно от гледна точка на изясняване структурата и характеристиките на мрежата, позициониране на отделните партньори, взаимовръзки, експертиза, роли и степен на важност на отделните членове.

Обсъдени бяха няколко идеи за съвместни инициативи в рамките на междусекторното партньорство, част от които свързани с професионалната ориентация, мотивацията и квалификацията на младите хора, по които успешно могат да партнират училищата, бизнесът, неправителствения сектор и местната власт.

В дискусията активно участие взеха представители на областната управа, местната власт, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Ловеч, бюрата по труда, бизнеса и гражданския сектор в областта.

Повече за проекта и резултатите от него, в това число направените анализи, може да намерите в раздел За проекта/Резултати.

––

Възможни инициативи в рамките на междусекторното партньорство за противодействие на източниците на обезлюдяване и младежка безработица в област Ловеч