0
Работилница на тема „Младежката безработица в област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването й”

eea-grants

На 17.03.2016 г., в гр. Ловеч, фондация ЖИВО СЕЛО проведе работилница на тема „Младежката безработица в област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването й”.

Работилницата е част от серията работилници, организирани в рамките на проект: Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

Целта на работилницата бе да постави началото на все по-закъсняващия разговор по проблемите на младежката безработица в областта и начините за адресиране на проблема от страна на местната общност.

Представени бяха резултатите от направения анализ на състоянието и източниците на младежка безработица в област Ловеч.

Направеният демографски, социален и икономически анализ на данните позволява да бъдат направени следните обективни заключения:

1. Отрицателният прираст на населението в област Ловеч е следствие от отрицателния естествен прираст и отрицателния механичен прираст. Почти 30 % от негативния механичен прираст се дължи на вътрешна и външна младежка миграция, т.е. значителна част от младежите напускат областта, за да продължат образованието си или в търсене на професионална реализация в големите градове в страната, където се търси повече работна ръка и средните работни заплати са значително по-високи.

2. Населението е застаряващо и делът на младото население е по-малък от средния за страната и продължава да пада.

3. От гледна точка на показателя БВП на глава от населението икономиката на област Ловеч изостава значително. Конкурентноспособността на местната икономика е ограничена, а инвестиционната активност намалява съществено през последните години. Това предопределя ограниченото търсене на работна сила в областта, като най-засегнато е младото население;

4. Почти 92% от всички действащи предприятия в Ловешка област са микро предприятия (със средносписъчен персонал до 9 души). Такъв тип компании трудно се разрастват и създават нови работни места. Освен това повечето са от семеен тип и възможностите за професионална реализация при работниците и служителите са ограничени. По-ниските обороти не позволяват и значителен ръст в заплащането.

5. Коефициентът на младежка безработица е два пъти по-висок от равнището му на национално ниво и около 69% от безработните младежи на възраст 15-29 години нямат специалност или професия, което говори, че образователната система в сегашния й вид не върши работа.

6. Дефицитът на работници вече е пречка №1 пред разрастването на производствения капацитет и привличането на инвестиции в областта.

Анализът предлага и списък от възможни мерки за противодействие на проблема, които бяха обсъдени в рамките на работилницата.

Участие в дискусията взеха представители на областната управа, местната власт, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Ловеч, бюрата по труда, бизнеса и гражданския сектор в областта.

Повече за проекта и резултатите от него, в това число направените анализи, може да намерите в раздел За проекта/Резултати.

Младежката безработица в област Ловеч: Предпоставки и начини за преодоляването й

Младежката безработица в Област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването й през погледа на бизнеса

Причини за младежката безработица в област Ловеч през погледа на местната общност