0
Работилница на тема „Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му”

На 17.03.2016 г. фондация ЖИВО СЕЛО проведе работилница на тема „Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му”.

Работилницата е част от серията работилници, организирани в рамките на проект: Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014 г.

Целта на работилницата бе да постави началото на все по-закъсняващия разговор по проблемите на обезлюдяването в областта и начините за адресиране на проблема от страна на местната общност.

Представени бяха резултатите от направения в рамките на проекта анализ на състоянието и източниците на обезлюдяване в област Ловеч.

Данните сочат, че демографските процеси и тенденции в област Ловеч не се различават като посока от общите за страната, но за съжаление са в по-тревожни мащаби. В периода 2000 – 2014 г. в област Ловеч се наблюдава спад на населението с 23,5%, което е под средното ниво за Северозападен район, но е значително по-високо от средното за страната (11,6%).

Прогнозата на НСИ при хипотеза за конвергентност е до 2070 година населението на областта да намалее с 58% (спад до 54 420 души). При благоприятни социално-икономически процеси в страната, този спад би се ограничил до 52% (спад до 62 927 души), а при хипотеза за неблагоприятни социално-икономически процеси, прогнозата на НСИ е за спад от 62% (спад до 50 364 души).

Сами по себе си цифрите звучат плашещо, визуализирани в графика изглеждат малко зловещо, особено когато осъзнаем, че зад тези цветни стълбчета стоят множество опустели домове.

Grafika 2

В унисон с тенденциите в цялата страна и в област Ловеч е налице процес на демографско застаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване дела на населението на 65 и повече години. В резултат на демографските промени се променя и коефициента на възрастова зависимост. Към 31.12.2014 г. в област Ловеч той е 63,6%, което е с 12,4 процентни пункта по-високо от средното за страната и означава, че на всяко лице в зависимите възрасти се падат под едно и половина лица в активна възраст. Област Ловеч има един най-високите коефициенти на възрастова зависимост в България, като с по-висок коефициент е само област Видин (66,8%).

Сред основните причини за обезлюдяването на област Ловеч представителите на местната общност поставят:

– слабата икономика и липсата на инвестиции, които предопределят и липсата на ефективен пазар на труда;

– по-ниското заплащане на труда в областта в сравнение с по-големите градове като Варна, Бургас, Пловдив и София;

– липсата на перспектива за развитие на млади хора с университетско образование и невъзможност да намерят работа по специалността, за която са учили;

– преобладаващо сезонната заетост в някои общини;

– отсъствието на държавна политика или провеждането на политики, които несъзнателно активират тези процеси – например закриването на училища;

– липсата на разнообразие и места за социален живот и забавления като кино, театър, условия за спорт или други занимания след работа.

Според представителите на гражданския сектор причините не са толкова прости и еднозначни като „няма работа” или „няма среда за развитие”. Нагласите за напускане на района се формират много преди момента на завършване на училище и невъзможността да се намери работа. Преобладаващата част от проблемите идват от средата, която внушава на децата, че това място е безнадеждно, провинциално, скучно и от него трябва да се махнеш веднага щом можеш. Известната в миналото поговорка „учи за да не работиш”, сега е трансформирана в „учи за да се махнеш от тук”.

Всеобщо разпространеното схващане, че високо квалифицираните кадри напускат областта и там остават само тези с ниска квалификация и липса на амбиции, осъществява допълнителен натиск върху младите хора да мигрират, за да не бъдат считани за ниско квалифицирани неудачници.

Освен мащаба и източниците на проблема, в рамките на работилницата бяха обсъдени и различни мерки за противодействие.

В работилницата взеха участие представители на областната управа, местната власт, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Ловеч, бюрата по труда, бизнеса и гражданския сектор.

Повече за проекта и резултатите от него, в това число направените анализи, може да намерите в раздел За проекта/Резултати.

––

Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му

Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му през погледа на бизнеса

Причини за обезлюдяването в област Ловеч през погледа на местната общност