„Социална иновация за общностно взаимодействие – създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч“

Основна цел на проекта, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП, бе да инициира и създаде междусекторно партньорство между бизнес, НПО, местна и централна администрация и гражданската общност за противодействие на източниците на обезлюдяване и младежка безработица в област Ловеч.

За постигане на целите на проекта бяха изпълнени следните 3 дейности:

Картографиране на заинтересованите страни и създаване на междусекторно партньорство за справяне с обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч, което включи:

  • Провеждане на срещи и дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите страни в област Ловеч – бизнес, неправителствени организации, центрове за професионално обучение (ЦПО), местна администрация, бюра по труда и др.;
  • Провеждане на срещи и дълбочинни интервюта с представители на бизнеса извън област Ловеч – в областите Габрово, Плевен и В. Търново, отчитайки възможностите за намиране на работа в тях, без да се напуска Ловешка област, като постоянно местоживеене;
  • Анализ на резултатите от проведените срещи – оценяване на възможността за сътрудничество по темите за справяне с обезлюдяването и младежката безработица; описание на процесите на въздействие, роля в тях, позиции (например кой служи като „мост“, кои участници са в центъра, кои в периферията и т.н.), вътрешните и междусекторни групи, как се групират и взаимодействат и други. Анализът онагледи структурата и характеристиките на мрежата и степента на важност на отделните членове в нея. Крайната цел беше създаване на активен инструмент и работещо междусекторно сътрудничество за търсене на решение на задълбочаващия се проблем на областта.

Иницииране на междусекторен диалог чрез организация и провеждане на три работилници по следните теми:

  • Причини за обезлюдяване на област Ловеч и възможности за преодоляването му;
  • Оценка на младежката безработица (с акцент върху нискоквалифицираните и дългосрочно безработни млади хора) в област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването;
  • Ангажиране на гражданското общество, бизнеса и администрацията в преодоляване на проблемите с обезлюдяването и младежката безработица.

По тези теми бяха проведени проучвания и анализи, които послужиха за основа, върху която стартираха дискусиите по време на работилниците.

Информиране на местната общност и публичност на проекта – Според екипа най-критично значение за преодоляване на обезлюдяването и бедността е прилагането на комплексни социални инструменти, които позволяват на изключените от пазара на труда сами да се справят с трудовата си уязвимост и зависимостта си от системата за социална защита. Всеки – от редовия гражданин, през гражданското общество, държавната администрация и международната донорска общност – трябва да вярва, че промяната е необходима и възможна и да стане част от нея. Затова информирането и публичността за целите и резултатите от проекта са от съществено значение за постигане на неговите цели. В рамките на тази дейност бяха предвидени: провеждане на две информационни събития, отпечатване и разпространение на 1000 информационни дипляни, отпечатване на 2 публикации в местните медии, изработка на Интернет и Фейсбук страница на проекта.

Изпълнението на проекта стартира в края на май 2015 година и приключи в края на март 2016 г.

Бюджет на проекта: 22 389,14 евро, от които 19 989,02 безвъзмездна финансова помощ и 2 400 евро собствен принос на фондацията.

Ако желаете да станете част от мрежата за междусекторно партньорство на фондация ЖИВО СЕЛО, не се колебайте да ни пишете на е-мейл: yordankag@gmail.com  или pavlinap@gmail.com

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

 

Информационна брошура на проекта

АНАЛИЗИ:

Причини за обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването им 

Оценка на младежката безработица в област Ловеч. Предпоставки и начини за преодоляването й с акцент върху нискоквалифицираните и дългосрочно безработни млади хора 

Междусекторно партньорство за противодействие на източниците на обезлюдяване и младежка безработица в област Ловеч (чернобяла версия за печат – тук)

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Представяне на проекта

Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му

Обезлюдяването на област Ловеч и възможности за преодоляването му през погледа на бизнеса

Причини за обезлюдяването в област Ловеч през погледа на местната общност

Младежката безработица в област Ловеч: Предпоставки и начини за преодоляването й

Младежката безработица в Област Ловеч, предпоставки и начини за преодоляването й през погледа на бизнеса

Причини за младежката безработица в област Ловеч през погледа на местната общност 

Възможни инициативи в рамките на междусекторното партньорство за противодействие на източниците на обезлюдяване и младежка безработица в област Ловеч

ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ:

Обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч – комплексни и взаимосвързани проблеми, настояващи за системни решения (https://lovechtoday.eu)

Обезлюдяването и младежката безработица в област Ловеч – какво ги поражда и можем ли да го спрем? (https://lovechtoday.eu)