ФОНДАЦИЯ ЖИВО СЕЛО е учредена на 23.06.2014 г. с адрес на управление: с. Брестово, община Ловеч, ул. „Хаджи Димитър”, N: 4.

Учредителите са 30 сърцати личности – доброволци, предприемачи, лидери в своята общност и филантропи – хора, които знаят, че нещата рядко се случват изведнъж, но пък си заслужава да инвестираш време и енергия в тях и които не се отказват когато срещнат трудности, а продължават да опитват докато успеят.

ФОНДАЦИЯТА ЦЕЛИ:

  • Да подпомага процесите на икономическо и социално развитие на района на село Брестово, област Ловеч, а в дългосрочен план и на други малки населени места в страната;
  • Да създава условия за мотивация, развитие и професионална ориентация на младежи, като подпомага личностното им израстване и ги насърчава да откриват и развиват своите таланти и повишава професионалната им компетентност, знания и умения;
  • Да възпитава и развива в младежите, с които работи, себеуважение и да насърчава творчество, любопитство, трудолюбие, предприемачество и чувство за отговорност у тях;
  • Да подпомага тези младежи в осъзнаването на ценностите на индивидуалната свобода и свързаните с нея отговорности пред обществото и общностите, в които живеят; да ги насърчава да търсят консенсусни решения, чрез които да постигат собствените си интереси, зачитайки интересите на околните;
  • Да подпомага младите хора от уязвими групи, с които работи, като им помага да намират смисъл в онова, с което се занимават; да развиват способността си да оцеляват и просперират в конкурентна среда, разчитайки на собствения си талант, труд и лична отговорност;
  • Да развива и утвърждава доброволчеството, като ценност на гражданското общество в България.

За постигане на целите си, фондацията създава Център за мотивация, развитие и професионална ориентация на младежи „ЖИВО СЕЛО“